Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI VENIO, s.r.o. PRE PREDAJ TOVARU

DEFINÍCIA POJMOV

Predávajúcim sa rozumie spoločnosť VENIO, s.r.o., so sídlom Karmínová 1092/3, 01003 Žilina, IČO: 46010645 (ďalej len VENIO, s.r.o. alebo predávajúci)

Kupujúci je podnikateľský subjekt (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s týmito VOP doručí spoločnosti VENIO, s.r.o. objednávku na dodávku tovaru a/alebo poskytnutie iného plnenia.

Tovarom sa rozumejú výrobky(ďalej len tovar), ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho.

Plnením sa rozumie tovar alebo služba dodávaná spoločnosťou VENIO, s.r.o. v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie)

Zmluva znamená kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, potvrdenie objednávky automaticky vystavenú v e-shope eshop.venio.sk, resp. bezvýhradnú akceptáciu objednávky kupujúceho spoločnosťou VENIO, s.r.o., ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie zmluvy, vykonaný voči spoločnosti VENIO, s.r.o.ako predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar alebo iné plnenie azaplatiť zaň kúpnu cenu.

VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva, povinnosti aobchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávkyzo strany kupujúceho, najmä postup pri objednávaní tovaru, dodacie a platobnépodmienky, reklamačné konanie a postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy.Všetky ponuky, dodávky a služby spoločnosti VENIO, s.r.o.podliehajú týmto VOP, ak nie je v jednotlivom prípade písomne dohodnuté inak.

Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti VENIO, s.r.o., ktorí jej pošlú objednávku. Kupujúci vystavením objednávky vyslovuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP, týmto VOP úplnerozumie a súhlasí s nimi.

Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti VENIO, s.r.o.www.venio.sk/kontakt

Akákoľvek odchýlka od VOP je platná, len ak je zo strany spoločnosti VENIO, s.r.o.písomne potvrdená.

VOP sú súčasťou potvrdení objednávok, obchodných zmlúv a faktúr spoločnosti VENIO, s.r.o.aj v prípade, že nie sú k nim priamo pripojené.

V prípade, ak kupujúcim je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti), tieto VOP sa použi ú len podporne, a to výlučne v rozsahu, v ktorom nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

2. Predmet plnenia, objednávanie tovaru

Predávajúci dodá  kupujúcemu tovar  v  špecifikácii druhov,  množstva  a  vyhotovenia a  v termínoch uvedených   v Zmluve a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb, ak nebolo zmluvne dohodnuté inak.

Všetky objednávky tovaru zo strany kupujúceho musia byť písomné a musia byť doručené predávajúcemupoštou na adresu predávajúceho. Objednávka  môže  byť  doručovaná  aj  elektronicky  a písomná  forma je  dodržaná  aj v prípade  objednávkypodpísanejoprávnenou osobou kupujúceho a odoslanejelektronicky e-mailom na správnu    a funkčnú elektronickú adresu predávajúceho.

Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

  1. meno a adresu kupujúceho (obchodné meno, sídlo, adresu pre doručenie tovaru) a kontakt (telefónne, e- mailové, prípadne iné spojenie, meno kontaktnej osoby);
  2. IČO, DIČ, bankové spojenie;
  3. označenie objednávaného tovaru;
  4. požadované množstvo objednávaného tovaru;
  5. požadovanú dodaciu lehotu.

Ak objednávka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, je považovaná za neúplnú. Ak kupujúci ani v lehote 3 pracovných dní po  výzve  predávajúceho  objednávku  nedoplní, má sa  za  to,  že  objednávka nebola  vystavená  a predávajúci sa ňou nebude zaoberať.

Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom písomného alebo e-mailového (v závislosti od formy doručenej objednávky) potvrdenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcim. Týmto okamihom je zmluva záväzná pre obe strany a možno ju meniť len na základe písomnej dohody oboch strán; ustanovenie bodu 5. VOP týmto nie je dotknuté.

3. Zmena objednávky zo strany kupujúceho:

V prípade, ak v čase medzi doručením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho doručí kupujúci predávajúcemu zmenu akéhokoľvek údaju oproti už doručenej objednávke (napr. zmena množstva alebo druhu tovaru, dodacej lehoty či iných údajov), táto zmena sa považuje za nový návrh (ofertu) kupujúceho na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci v lehote do 5 pracovných dní po doručení oferty písomne oznámi kupujúcemu akceptáciu oferty alebo výhradu (nesúhlas) s ofertou.V prípade, ak lehota podľa predchádzajúcej  vety uplynie márne, a teda predávajúci  v tejto lehote nedoručí kupujúcemu akceptáciu, prípadne výhradu k oferte, má sa za to, že predávajúci ofertu neakceptoval. Písomnou akceptáciou oferty predávajúcim, sa Zmluva považuje za uzatvorenú v znení dodacích podmienok navrhnutých kupujúcim v novom návrhu (oferte).

V prípade, ak má predávajúci výhrady k zmene objednávky (oferte) kupujúceho, v lehote do 5 pracovných dní po obdržaní oferty písomne doručí kupujúcemu svoje výhrady – protinávrh. Kupujúci je povinný v lehote do 3 pracovných dní po obdržaní protinávrhu predávajúceho písomne doručiť predávajúcemu akceptáciu protinávrhu alebo  výhrady s protinávrhom. V prípade, ak lehota podľa predchádzajúcej  vety uplynie márne, a teda kupujúci   v tejto lehote nedoručí predávajúcemu akceptáciu ani výhrady k protinávrhu, má sa za to, že kupujúci protinávrh akceptoval. Písomnou akceptáciou protinávrhu kupujúcim, resp. márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety, sa považuje Zmluva za uzatvorenú v znení dodacích podmienok navrhnutých predávajúcim v protinávrhu. Za akceptáciu protinávrhu kupujúcim sa považuje aj prevzatie dodaného tovaru, resp. prijatie poskytnutého plnenia, od predávajúceho.

4. Zmena objednávky zo strany predávajúceho:

V prípade zmeny akéhokoľvek údaju v doručenej objednávke zo strany predávajúceho (napr. zmena množstva alebo druhu tovaru, dodacej lehoty či iných údajov), táto zmena sa považuje za nový návrh (ofertu) predávajúceho na uzatvorenie zmluvy. Pre prípad podľa predchádzajúcej  vety predávajúci nepotvrdí doručenú objednávku, ale   v lehote do 5 pracovných dní od doručenia objednávky písomne oznámi kupujúcemu ním navrhovanú zmenu. Kupujúci je povinný v lehote do 5 pracovných dní od doručenia zmeny písomne potvrdiť, či so zmenou súhlasí, alebo má k nej výhrady.

Písomnou akceptáciou zmeny kupujúcim, resp. márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúceho odseku, sa považuje Zmluva za uzatvorenú v znení dodacích podmienok navrhnutých predávajúcim v oferte. Za akceptáciu oferty kupujúcim sa považuje aj prevzatie dodaného tovaru, resp. prijatie poskytnutého plnenia, od predávajúceho.

5. Zrušenie potvrdenej objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci je oprávnený potvrdenú objednávku kupujúceho zrušiť v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nemožno kupujúcemu dodať tovar:

   1. v lehote určenej týmito VOP alebo
   2. v cene, ktorá bola uvedená v ponuke predávajúceho v čase vystavenia objednávky kupujúcim alebo
   3. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.

Vo vyššie uvedených prípadoch predávajúci bezodkladne písomne alebo e-mailom zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (písomne aleboe-mailom), aby došlo k platnej zmene Zmluvy. Ak sa s kupujúcim nedohodlo náhradné plnenie, alebo ak náhradné plnenie nie je možné, predávajúci kupujúcemu oznámi zrušenie objednávky a vráti už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od kupujúceho prijal na základe Zmluvy a Zmluva zanikne.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Zmluve, prípadne vo vystavenej faktúre riadne a včas. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu spôsobom uvedeným v Zmluve, prípadne vo faktúre.

Záväzná kúpna cena tovaru bude určovaná podľa aktuálneho cenníkaaleboponuky spoločnostiVENIO, s.r.o.pre daný tovar, dielo alebo služby, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.Ceny uvedené v cenníkoch spoločnostiVENIO, s.r.o. sú uvedené v EUR. Ak nie je uvedené inak, sú ceny bez DPH.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa dopravné, colné a balné náklady, pokiaľ nie je v ponuke, Zmluve alebo faktúre uvedené inak. Predávajúci je oprávnený pri objednávkach tovaru v celkovej hodnote do 50,- EUR účtovať manipulačný poplatok vo výške 25,- EUR. Pre prípad podľa predchádzajúcej vety je možné uhradiť kúpnu cenu za tovar a tento dodaťjedine formou dobierky.

Ak tieto VOP neurčujú inak alebo ak nebolo písomne dohodnuté inak, kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodomna účet spoločnosti VENIO, s.r.o. uvedený na daňovom doklade (faktúre) alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru – platba v hotovosti sa týka výlučne prípadu dodania tovaru formou dobierky. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú, keď je celá účtovaná čiastka neodvolateľne pripísaná v prospech účtu predávajúceho.

Spoločnosť VENIO, s.r.o.je oprávnená požadovať od kupujúceho zálohovú platbu až do výšky 100% z celkovej sumy objednaného tovaru alebo služby vrátane DPH.

V prípade, ak sa kupujúci omešká s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti po lehote splatnosti, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu spoločnosťou VENIO, s.r.o.a súčasne je spoločnosť VENIO, s.r.o.oprávnená pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu, a to až do úplného uhradenia všetkých splatných záväzkov voči VENIO, s.r.o., pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie spoločnosti VENIO, s.r.o.s plnením záväzku.

Spoločnosť VENIO, s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý mávoči spoločnosti VENIO, s.r.o.neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo takézáväzky mal opakovane v minulosti, platbu pred dodaním tovaru. Pokiaľkupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť VENIO, s.r.o.zadržať objednaný tovar do okamihu, kým kupujúci neuhradí všetky svoje záväzky voči spoločnostiVENIO, s.r.o., pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie spoločnosti VENIO, s.r.o.s plnením záväzku.

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti alebo iného peňažného záväzku alebo jeho časti, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovaťzmluvnú pokutuvo výške 0,05% za každý, aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy, t.j. z kúpnej ceny, jej časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe Zmluvy, faktúry povinný uskutočniť, ak nebolo výslovne písomne dohodnuté inak.

Kúpna cena je splatná do dátumu uvedeného na faktúre – daňovom doklade, ktorý spoločnosť VENIO, s.r.o. kupujúcemu vystaví a doručí, pričom za platné doručenie faktúry sa považuje aj jej odoslanie elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho. Spravidla sú faktúry vystavené spoločnosťou VENIO, s.r.o. splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia, pokiaľ nie je v nich uvedené alebo písomne dohodnuté inak. Predávajúci vystaví faktúru najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa vzniku zdaniteľného plnenia. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že ak sa v prípade konkrétnej zmluvy výslovne dohodla iná lehota splatnosti, má prednosť takto dohodnutá iná lehota splatnosti.

V prípade  akéhokoľvek  porušenia  platobných   podmienok  alebo  iných  povinností   kupujúceho,  vyplývajúcich z týchto VOP alebo uzatvorenej Zmluvy, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne.

Ak je kupujúci v omeškaní s platením akéhokoľvek splatnéhopeňažného záväzku voči predávajúcemu oviac ako 30 dní, je predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné, odôvodnené a doručené kupujúcemu, inak je neplatné. Odstúpením nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení kupujúcemu.

Predávajúci je zároveň oprávnený odstúpiť aj od ostatných zmlúv uzatvorených medzi ním a kupujúcim. Odstúpením podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať náhradu spôsobenej škody.

7. Dátum a miesto plnenia, balenie

Tovar bude kupujúcemu dodaný v termíne uvedenom v Zmluve. Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom uvedeným v Zmluve.

Ak nie je v Zmluve uvedený spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci.Ak nie je dohodnuté miesto dodania tovaru, bude tovar odoslaný na adresu uvedenú v záväznej objednávke kupujúceho a v prípade akýchkoľvek pochybností na adresu sídla alebo miesta podnikania kupujúceho zistenú z verejne dostupných registrov.

Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce poštové a zasielateľské služby. Predávajúci má právo plniť svoj záväzok dodať a fakturovať tovar aj uskutočnením v niekoľkých čiastkových plneniach, ak nebolo dohodnuté inak.Kupujúci má povinnosť takéto čiastkové plnenia od predávajúceho prijať a zaplatiť za ne kúpnu cenu.

Ak kupujúci neprevezme tovar v dodacom termíne, je napriek tomu povinný zaplatiť časť kúpnej ceny tovaru splatnej pri dodávke tak, ako keby sa dodávka uskutočnila. Pri neprevzatí tovaru kupujúcim sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť dočasné uskladnenie predmetu dodávky na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Po dobu omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Ak kupujúci tovar neprevezme ani v dodatočne poskytnutej lehote zo strany predávajúceho, nie dlhšej ako 14 dní, môže predávajúci písomne úplne alebo čiastočne od zmluvy odstúpiť. Predávajúci má potom nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním kupujúceho.

Spôsob balenia tovaru podlieha výberu spoločnosti VENIO, s.r.o.. V prípade, ak si zaslanie tovaru na žiadosť kupujúceho vyžaduje dodatočné balenie nad rámec bežného balenia, je spoločnosť VENIO, s.r.o. oprávnená účtovať si poplatok za balné, ktoré zodpovedácharakteru dodatočného balenia. Požiadavky kupujúceho na nadštandardné balenie sú účtované samostatne.

Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať, či počet samostatných ucelených balenísúhlasí s údajom na dodacom liste (príp. prepravnom liste) a zároveň, či tieto balenia niesú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektoréhoz balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do dodacieho listu (príp. prepravného listu) alebo zásielkuneprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie vočidopravcovi, v opačnom prípade reklamácia na prepravu nemôže byť predávajúcimakceptovaná.

Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodínod prevzatia tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehotepísomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodanýmdruhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade jedodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.

Okamihom prevzatia dodaného tovaru kupujúcim prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovarena kupujúceho v zmysle § 455 a § 457 Obchodného zákonníka, ak t týchto VOP výslovne nevyplýva inak.

8. Export

Všetky dodávky tovaru do zahraničia prebiehajú bez exportného preclenia. Pokiaľ je vyžadované exportné preclenie,je kupujúci povinný si ho zabezpečiť na svoje vlastné náklady.

9. Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny vrátane príslušenstva, ak v týchto VOP alebo Zmluve nie je výslovne uvedené inak.

Ak je celá kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím, a v prípade zasielania dopravcom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.

Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú na ochranu vlastníckeho práva predávajúceho k predmetu dodávky.

Výhrada vlastníckeho práva sa nedotýka ustanovení o prechode nebezpečenstva.

10. Zodpovednosť za vady, záruka

Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na akosť tovaru v trvaní 12 mesiacov od dátumu dodania uvedenom vo faktúre ako deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak tieto vadyboli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami alebo z dôvodov na strane kupujúceho anespôsobil ich predávajúci ani osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok, najmä:

  1. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (napr. poškodený obal),
  2. vady spôsobené porušením odporúčaní a návodov výrobcu upravujúcich postup pri inštalácii, montáži, zabudovaní alebo programovom nastavení tovaru,
  3. nesprávnym uskladnením tovaru,
  4. uplynutím záručnej doby tovaru,
  5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou,chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  7. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie.

Kupujúci sa zaväzuje postupovaťpri používaní, resp. prevádzkovaní, dodaného tovaru s odbornou starostlivosťou, dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu a technických podmienok vypracovaných výrobcom. Pre inštaláciu tovaru, ktorý to vyžaduje (napr. elektrovýrobky), zabezpečí kupujúci inštaláciu tovaru oprávnenou osobou s príslušnýmvzdelaním a oprávnením. Kupujúci za zaväzuje dodržiavať všeobecné právne predpisy a technické normy.

Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak.

Kupujúci je povinný pod sankciou straty nárokov z vád tovaru oznámiť reklamáciu vád tovaru predávajúcemu:

 1. Zjavné vady tovaru (zistené pri prevzatí tovaru, druh, množstvo)–do 24 hodín od doručenia tovaru
 2. Akostné a skryté vady tovaru – v lehote do 5 pracovných dní od ich zistenia; najneskôr možno uplatniť do konca záručnej lehoty.

Reklamáciu vád je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne, pričom je povinný uviesť číslo zmluvy alebo faktúry, na základe ktorej mu bol tovar dodaný, a popísať predmetné vady. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu.

Predávajúci je povinný reklamáciu kupujúceho vybaviť v lehote do 30 dní od jej doručenia. V zložitých prípadoch je predávajúci oprávnený lehotu na vybavenie reklamácie predĺžiť o 30 dní. Ak je reklamácia oprávnená, spôsob uspokojenia nárokov kupujúceho z vád tovaru je na výbere predávajúceho; ustanovenie § 436 a nasl. Obchodného zákonníka sa nepoužijú.

Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu spolu s písomnou reklamáciou. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie/stratu reklamovaného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého kupujúci zaslal reklamovaný tovar predávajúcemu. V prípade, ak doručenie vadného tovaru predávajúcemu nie je objektívne možné (napr. z dôvodu, že tovar je už zabudovaný), kupujúci pripojí k reklamácii fotodokumentáciu vadného tovaru, prípadne predávajúci vykoná ohliadku vadného tovaru v mieste jeho inštalácie alebo montáže, ak nebolo dohodnuté inak.

Ak obdrží jedna strana nákresy alebo schémy zapojenia, technickú dokumentáciu alebo iné technické informácie, nesmie ich bez písomného súhlasu druhej strany použiť na iný účel, než na aký boli dodané. Bez súhlasu predkladajúcej strany nesmú byť využívané na iné účely, kopírované, reprodukované, vydané tretím osobám alebo zverejnené.

Predávajúci nezodpovedá za škody na veciach, ktoré boli spôsobené predmetom dodávky po uskutočnení dodávky, ak sa predmet dodávky, tovar nachádzal už vo vlastníctve kupujúceho. Predávajúci ďalej nenesie zodpovednosť za škody na výrobkoch a tovaroch dodávaných kupujúcim tretím osobám alebo zhotovených kupujúcim alebo na tovare obsahujúcom výrobok dodávaný kupujúcim tretím osobám alebo zhotovený kupujúcim.

V prípade neoprávneného uplatnenia práv z vád, teda najmä ak sa reklamácia ukáže ako nedôvodná, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu v súvislosti s uplatnením neoprávneného nároku z vád kupujúcim vznikla, teda najmä akékoľvek náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku neoprávnenej reklamácie, vrátane úhrady za prácu technikov predávajúceho/tretích strán vo výške rovnajúcej sa odmene za obdobné servisné služby podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov predávajúceho alebo tretích strán. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou kupujúci bezdôvodne obohatí na úkor predávajúceho.

11. Vyššia moc

VENIO, s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru alebo odstúpiť od Zmluvy, úplne alebo sčasti, ak nemôže náležite  vykonávať  svoju  obchodnú  činnosť  z dôvodu  nepredvídateľnej  a  neodstrániteľnej  prekážky  v obchodnej činnosti mimo jej kontrolu, vrátane /nie však bez obmedzenia/ prípadov prijatia, schválenia zákona, predpisov alebo nariadení, vojny, výnimočného stavu štátu, nepokojov, požiaru, prírodných katastrof, nedostatku pracovných síl, obmedzenia alebo oneskorenia na strane dopravcu alebo dodávateľa predávajúceho alebo nemožnosť alebo oneskorenie pri získavaní dodávok potrebných alebo vhodných materiálov.

V prípadoch vyššej moci trvajúcich nepretržite po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.

12. Duševné vlastníctvo

Kupujúci uznáva, že nezískava žiadne práva ku akémukoľvek patentu, ochrannej známke, obchodnému menu ani akémukoľvek inému duševnému vlastníctvu, ktoré VENIO, s.r.o. vlastní alebo užíva. Kupujúci sa zaväzuje neuskutočniť alebo nepripustiť, aby bolo uskutočnené, čokoľvek, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom nepriaznivo pôsobiť na hodnotu duševného vlastníctva VENIO, s.r.o. alebo byť na ujmu dobrej povesti VENIO, s.r.o.

13. Postúpenie a započítanie

Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo Zmluvy, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu VENIO, s.r.o.

Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky proti pohľadávke VENIO, s.r.o.

14. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v kúpnej zmluve a týchto VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a predpisov.

Ustanovenia vzájomne odsúhlasené stranami vZmluve majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok (VOP).

Písomnosť podľa týchto VOP, resp. Zmluvy, sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane:

  1. pri použití správnej a funkčnej adresy elektronickej pošty v deň odoslania, ak odosielajúce technické zariadenie potvrdí bezchybný prenos;
  2. pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia;
  3. pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo v objednávke najneskôr v siedmy (7.) pracovný deň odo dňa odoslania, bez ohľadu na to, či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá. Doklad potvrdzujúci odoslanie písomnosti zmluvné strany považujú za dostatočný dôkaz doručenia.

Právne vzťahy medzi spoločnosťou VENIO, s.r.o.a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republikys vylúčením kolíznych noriem. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe zmluvného vzťahu medzi stranami alebo v súvislosti s ním sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.

Spoločnosť VENIO, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť. Táto zmena nadobudne účinnosť dňom zverejnenia nového znenia VOP na internetovej stránke predávajúceho, pričom nové znenie VOP sa nevzťahuje na objednávky potvrdené pred dňom účinnosti nových VOPani na uskutočnenétovarudodávky pred dňom účinnosti nových VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.